De Gedeelde Hoeve ’t Vaneker

De Gedeelde Hoeve

Opdrachtgever: gemeente Enschede, prijsvraag

Fase: in ontwerp


De gemeente Enschede heeft via een prijsvraag gevraagd een schetsplan te maken te maken voor een Twentse hoeve in 't Vaneker. 

In de kavels van ‘t Vaneker is een gezamenlijk erf aangewezen. Dit heeft in het ontwerp geleid tot een eenvoudig en logisch uitgangspunt: een strook bebouwing die rondom het erf wordt gelegd en vervolgens op een intelligente manier zó doorgesneden en verschoven ten opzichte van elkaar, dat deze bebouwing het erf een openheid geeft maar tegelijkertijd een geborgenheid creëert. De ‘oksels’ van de woonhuizen en de daaruit volgende openingen langs de lange zijden waarborgen dit beschermd binnengebied.

De woningen hebben alle een kopgevel aan het gezamenlijke erf, en daarnaast een lange vrije zichtlijn door de verschuiving van de woningen. Hierdoor wordt de ruimtelijkheid van woningen versterkt. Deze kwaliteit kan enkel bereikt worden als de layout van de situatie van de afzonderlijke opdrachtgevers gezamenlijk en in samenhang wordt vastgesteld: samenhang in bouwmassa, plaatsing, en materiaal- en kleurgebruik van de afzonderlijke gebouwen, waarbij de kopgevels transparant worden uitgevoerd ten behoeve van de lange zichtlijnen, en om het effect van de snede duidelijk zichtbaar te laten worden in het Twentse cluster. 

De materialisatie is vrij per hoeve, met een voorkeur voor natuurlijke materialen als steen, hout, glas en staal. 

Door het terug laten keren van de typische verhoudingen van de Twentse schuren, waarin het dak beeldbepalend is, en de goten laag, wordt een menselijke maat geïntroduceerd. Door de begane grondvloer op sommige plaatsen lager te leggen dan het maaiveld ontstaat een gevarieerd en spannend binnengebied met interessante zichtlijnen. Door de hoogteverschillen worden duidelijke plekken gecreëerd binnen de woning.

I